Łowiectwo

Ustawa o prawie łowieckim i regulamin polowań

Gospodarka łowiecka opiera się na Ustawie o prawie łowieckim z dnia 13 października 1995 r. Podparta jest ustawa prawo łowieckie ustawy dot. łowiectwa rozporządzenia do ustaw statut PZŁ i akty normatywne PZŁ. Są to akty określające działanie i zasady gospodarowania. Bezpośrednim zwierzchnikiem jest przedstawiciel rządu, czyli minister właściwy do spraw środowiska. W drodze rozporządzenia i wzajemnej współpracy Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób sporządzania rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Roczne plany łowieckie sporządzane są przez dzierżawców obwodów łowieckich, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta), i podlegają zatwierdzeniu przez nadleśniczego. Roczne plany łowieckie w obwodach wyłączonych z wydzierżawienia sporządzane są przez ich zarządców i podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji LP. Roczne plany łowieckie sporządza się dla obwodów łowieckich graniczących z parkami narodowymi opiniowane są dodatkowo przez dyrektora parku narodowego. Sama gospodarka łowiecka prowadzona jest w Polsce poprzez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich. Regulamin polowań, czyli rozporządzenia ministra środowiska w sprawie warunków szczegółowego wykonywania polowania jest istotnym i tuz po ustawie prawo łowieckie najważniejsza rzeczą, jaka powinien znać każdy myśliwy. Ustala on warunki, jakie należy przestrzegać podczas polowania, dozwolone sposoby polowania, określa dokumenty ich rodzaj i sposób wypełnienia w celu wykonania prawidłowego polowania 9wzory upoważnienia do wykonywania polowania, wzory dokumentów w punkcie skupu itp.)

Zobacz również:
Przykładowe rasy z grupy norowców
Jamnik krótkowłosy - mało komu trzeba przedstawiać tego jakże charakterystycznego psa. Nieproporcjonalna budowa ciała okazała się doskonała w czasie zajęcia do którego został stworzony. Polowanie w norach lisich i borsuczych to jego żywioł....

Lata po niebie i siada na ziemi - ptactwo
Jednym z najprzyjemniejszych polowań dla wielu myśliwych jest możliwość zapolowania na ptactwo. Do ptactwa znajdującego się na liście zwierząt łownych zaliczamy kaczki krzyżówki, bażanty, kuropatwy, gęsi zbożowe, białoczelne, gęgawe a...

Zwierzęta chronione i kłopoty z kłusownictwem
Potrzeba ochrony zwierzą jest celem ochrony przyrody, które realizuje między innymi łowiectwo. Obecnie wiele zwierząt, dawniej łownych jest aktualnie chroniona w związku z ich małą liczebnością. Do takich zwierząt prawnie chronionych, oprócz...

Copyright @ 2010 Łowiectwo