Łowiectwo

Ustawa o prawie łowieckim i regulamin polowań

Gospodarka łowiecka opiera się na Ustawie o prawie łowieckim z dnia 13 października 1995 r. Podparta jest ustawa prawo łowieckie ustawy dot. łowiectwa rozporządzenia do ustaw statut PZŁ i akty normatywne PZŁ. Są to akty określające działanie i zasady gospodarowania. Bezpośrednim zwierzchnikiem jest przedstawiciel rządu, czyli minister właściwy do spraw środowiska. W drodze rozporządzenia i wzajemnej współpracy Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób sporządzania rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Roczne plany łowieckie sporządzane są przez dzierżawców obwodów łowieckich, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta), i podlegają zatwierdzeniu przez nadleśniczego. Roczne plany łowieckie w obwodach wyłączonych z wydzierżawienia sporządzane są przez ich zarządców i podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji LP. Roczne plany łowieckie sporządza się dla obwodów łowieckich graniczących z parkami narodowymi opiniowane są dodatkowo przez dyrektora parku narodowego. Sama gospodarka łowiecka prowadzona jest w Polsce poprzez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich. Regulamin polowań, czyli rozporządzenia ministra środowiska w sprawie warunków szczegółowego wykonywania polowania jest istotnym i tuz po ustawie prawo łowieckie najważniejsza rzeczą, jaka powinien znać każdy myśliwy. Ustala on warunki, jakie należy przestrzegać podczas polowania, dozwolone sposoby polowania, określa dokumenty ich rodzaj i sposób wypełnienia w celu wykonania prawidłowego polowania 9wzory upoważnienia do wykonywania polowania, wzory dokumentów w punkcie skupu itp.)

Zobacz również:
Stzrelectwo myśliwskie
W ramach kultywowania tradycji i propagowania strzelectwa myśliwskiego jako formy kultury łowieckiej organizowane są przez zarządy związku zawody strzeleckie, którym Polski związek łowiecki patronuje. Sprzyja to rozwijaniu współzawodnictwa i...

Okres zaborów
Ciężki czas dla naszej ojczyzny. Jarzmo trzech zaborców. W Polsce to okres niewoli, gdzie zaborcy chcieli, aby nasza kultura zaginęła. Jednak nasi ojcowie w każden możliwy sposób starali się jej bronić. Jednym z takich elementów było polowanie....

Polowanie pędzeniami na zające- przebieg i organizacja
Jest to obecnie jedyny dozwolony sposób polowań na zające szaraki. Polega on na płoszeniu przez naganiaczy zajęcy w stronę linii myśliwych. Przy tym polowaniu nie używa się psów. Jednostką strategiczną w pędzonych polowaniach jest miot. Miot...

Copyright @ 2010 Łowiectwo