Łowiectwo

Ustawa o prawie łowieckim i regulamin polowań

Gospodarka łowiecka opiera się na Ustawie o prawie łowieckim z dnia 13 października 1995 r. Podparta jest ustawa prawo łowieckie ustawy dot. łowiectwa rozporządzenia do ustaw statut PZŁ i akty normatywne PZŁ. Są to akty określające działanie i zasady gospodarowania. Bezpośrednim zwierzchnikiem jest przedstawiciel rządu, czyli minister właściwy do spraw środowiska. W drodze rozporządzenia i wzajemnej współpracy Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób sporządzania rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Roczne plany łowieckie sporządzane są przez dzierżawców obwodów łowieckich, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta), i podlegają zatwierdzeniu przez nadleśniczego. Roczne plany łowieckie w obwodach wyłączonych z wydzierżawienia sporządzane są przez ich zarządców i podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji LP. Roczne plany łowieckie sporządza się dla obwodów łowieckich graniczących z parkami narodowymi opiniowane są dodatkowo przez dyrektora parku narodowego. Sama gospodarka łowiecka prowadzona jest w Polsce poprzez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich. Regulamin polowań, czyli rozporządzenia ministra środowiska w sprawie warunków szczegółowego wykonywania polowania jest istotnym i tuz po ustawie prawo łowieckie najważniejsza rzeczą, jaka powinien znać każdy myśliwy. Ustala on warunki, jakie należy przestrzegać podczas polowania, dozwolone sposoby polowania, określa dokumenty ich rodzaj i sposób wypełnienia w celu wykonania prawidłowego polowania 9wzory upoważnienia do wykonywania polowania, wzory dokumentów w punkcie skupu itp.)

Zobacz również:
Jak wyglądało to w średniowieczu
Ten okres dziejowy, przybliżony nam często literaturze i filmach, kojarzony rycerzami i pieknymi damami dworu. Jak czytamy w literaturze, okres wysokiej kultury, etyki, gdzie życie upływało na dworze u możnowładcy i na rozrywce w postaci polowań....

Pojęcie i rola polowania w życiu człowieka wczoraj i dziś
Polowanie od niepamiętnych czasów towarzyszyło człowiekowi. Na początku jako jeden z głównych sposobów na zdobycie pożywienia , a z czasem służyło również rozrywce i było formą spędzania czasu. Dziś polowanie to istotny , jednak nie...

Leśne polowania pędzeniami
Leśne polowania pędzeniami można podzielić na polowania na zwierzynę drobną (zając, królik ,lis) oraz na polowania na zwierzynę płową i dziki. -Leśne polowania pędzeniami na zwierzynę drobną (zając, królik, lis) Polowania tego typu są...

Copyright @ 2010 Łowiectwo