Łowiectwo

Ustawa o prawie łowieckim i regulamin polowań

Gospodarka łowiecka opiera się na Ustawie o prawie łowieckim z dnia 13 października 1995 r. Podparta jest ustawa prawo łowieckie ustawy dot. łowiectwa rozporządzenia do ustaw statut PZŁ i akty normatywne PZŁ. Są to akty określające działanie i zasady gospodarowania. Bezpośrednim zwierzchnikiem jest przedstawiciel rządu, czyli minister właściwy do spraw środowiska. W drodze rozporządzenia i wzajemnej współpracy Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób sporządzania rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Roczne plany łowieckie sporządzane są przez dzierżawców obwodów łowieckich, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta), i podlegają zatwierdzeniu przez nadleśniczego. Roczne plany łowieckie w obwodach wyłączonych z wydzierżawienia sporządzane są przez ich zarządców i podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji LP. Roczne plany łowieckie sporządza się dla obwodów łowieckich graniczących z parkami narodowymi opiniowane są dodatkowo przez dyrektora parku narodowego. Sama gospodarka łowiecka prowadzona jest w Polsce poprzez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich. Regulamin polowań, czyli rozporządzenia ministra środowiska w sprawie warunków szczegółowego wykonywania polowania jest istotnym i tuz po ustawie prawo łowieckie najważniejsza rzeczą, jaka powinien znać każdy myśliwy. Ustala on warunki, jakie należy przestrzegać podczas polowania, dozwolone sposoby polowania, określa dokumenty ich rodzaj i sposób wypełnienia w celu wykonania prawidłowego polowania 9wzory upoważnienia do wykonywania polowania, wzory dokumentów w punkcie skupu itp.)

Zobacz również:
Obcy u nas
Obce gatunki zwane introdukowanymi, to te które zostały wprowadzone na obszar gdzie wcześniej nie występowały. Sprowadzone specjalnie dla mięsa, niektóre dla hodowli inne znalazły się tu przypadkowo, uciekając z sąsiednich krajów lub zawieruszone...

Broń gwintowana
Broń gwintowana, to bron kulowa. Specjalny gwint wytoczony w lufie tej broni pozwala nadać odpowiednią prędkość i ruch myśliwskiego naboju kulowego. Sztucery to najbardziej znany, pojedynczy (jednolufowy) przykład broni myśliwskiej o lufach gwintowanych....

Piękne kuraki
To piękny temat opisujące najpiękniejsze polskie kuraki. Pisząc o zwierzynie i o dawnych wielkich polowaniach, nie sposób nie wspomnieć o przepięknych kurakach, na które jeszcze tak niedawno mogliśmy polować. Chodzi tu o głuszca i cietrzewia....

Copyright @ 2010 Łowiectwo