Łowiectwo

Ustawa o prawie łowieckim i regulamin polowań

Gospodarka łowiecka opiera się na Ustawie o prawie łowieckim z dnia 13 października 1995 r. Podparta jest ustawa prawo łowieckie ustawy dot. łowiectwa rozporządzenia do ustaw statut PZŁ i akty normatywne PZŁ. Są to akty określające działanie i zasady gospodarowania. Bezpośrednim zwierzchnikiem jest przedstawiciel rządu, czyli minister właściwy do spraw środowiska. W drodze rozporządzenia i wzajemnej współpracy Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób sporządzania rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Roczne plany łowieckie sporządzane są przez dzierżawców obwodów łowieckich, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta), i podlegają zatwierdzeniu przez nadleśniczego. Roczne plany łowieckie w obwodach wyłączonych z wydzierżawienia sporządzane są przez ich zarządców i podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji LP. Roczne plany łowieckie sporządza się dla obwodów łowieckich graniczących z parkami narodowymi opiniowane są dodatkowo przez dyrektora parku narodowego. Sama gospodarka łowiecka prowadzona jest w Polsce poprzez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich. Regulamin polowań, czyli rozporządzenia ministra środowiska w sprawie warunków szczegółowego wykonywania polowania jest istotnym i tuz po ustawie prawo łowieckie najważniejsza rzeczą, jaka powinien znać każdy myśliwy. Ustala on warunki, jakie należy przestrzegać podczas polowania, dozwolone sposoby polowania, określa dokumenty ich rodzaj i sposób wypełnienia w celu wykonania prawidłowego polowania 9wzory upoważnienia do wykonywania polowania, wzory dokumentów w punkcie skupu itp.)

Zobacz również:
Koło łowieckie
Koło łowieckie jest to zrzeszenie min. 10 członków polskiego związku łowieckiego. Każde koło jest rejestrowane w Polskim Związku łowieckim a także posiada osobowość prawną. Na czela zarządu koła stoi zarząd składający się z : prezesa,...

Ślubowanie, czyli przyjęcie nowego adepta sztuki łowieckiej do grona myśliwych
Ceremonia ślubowania dotyczy zawsze młodego adepta łowiectwa, który zaczyna dopiero przygodę z łowiectwem. Wydarzenie to ma miejsce zwykle podczas pierwszego polowania zbiorowego ślubującego myśliwego. Częstokroć wypada to podczas polowania...

Pochodzenie i rola psa myśliwskiego
Pies domowy (Canis familiaris ) należy do rzędu drapieżne(Carnivora) i rodziny psowatych (Canidae). Mimo wielu spekulacji o pochodzeniu tego gatunku, najnowsze badania potwierdziły o ścisłym pokrewieństwa psa z wilkiem. Wykazują podobne zachowania,...

Copyright @ 2010 Łowiectwo